Powiat Limanowski

Oficjalny portal

12 marca 2021 r. XVI Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

 

Porządek XVI Sesji

Rady Powiatu Limanowskiego

w dniu ­12 marca 2021 r.

 

 

 

Początek obrad: godzina 1100

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

– zapytania radnych;

– odpowiedzi.

 1. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 3. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
 4. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Limanowskiego z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego oraz ulg udzielonych w 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mszana Dolna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, na podstawie wniosków złożonych w roku 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany powiatowego programu wspierania edukacji młodzieży uzdolnionej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/120/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Limanowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego na rok 2021”.

PRZERWA W OBRADACH

 1. Zapoznanie się z informacją o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.
 2. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2020.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z realizowanych Programów oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2020 r.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
 7. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

 

 

 

 

 

 

2021-12-07 12:56:38, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa