INFORMACJA

informacja

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 13.12.2019r. do dnia 03.01.2020r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. Przedmiot użyczenia stanowi część nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51/11 o pow. ok. 1088 m² położona w obrębie 7 Limanowa,  na rzecz Miasta Limanowa z przeznaczeniem na wykonanie pola do minigolfa i lawendowych tarasów.  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

123456
Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna  nr 51/11 o pow. 1,2366 ha objęta księgą wieczystą KW Nr NS1L/00054458/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie
z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka nr 51/11 położona w obr. 7 leży w terenach działalności produkcyjno- usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej na których nie dopuszcza się usług handlu za wyjątkiem możliwości wybudowania lub wydzielenia w budynku produkcyjnym pomieszczenia sklepowego związanego wyłącznie z wyrobami danego zakładu produkcyjnego
w tym także częściowo położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, częściowo w terenach zadrzewionych oraz w niewielkiej części w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwerów
Użyczeniu na rzecz Miasta Limanowa podlega część nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51/11 o pow. ok.1088 m2  z przeznaczeniem pod budowę pola do minigolfa oraz lawendowe tarasy.Nieodpłatne użyczenie części nieruchomości na rzecz Miasta Limanowa . 

Uwaga!

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej, a informacja
o wywieszeniu tego wykazu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, Monitorze Urzędowym oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content