Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Informacja dotycząca kwalifikacji wojskowej w 2023 roku w Powiecie Limanowskim

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego  2023 r. w sprawie przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej w 2023 r. kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  przeprowadzona jest od 17  kwietnia do dnia 21  lipca 2023 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu limanowskiego odbywać się będzie w terminie od 15 maja 2023r. do 28 czerwca 2023r. w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Limanowskiego

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;
 1. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 2. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
 1. Podstawy prawne przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:
 •  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
 •  ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 2305 z późn.);
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 333);
 •  rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 440);
 •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 586);
 •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich Dz.U. z 2022 r. poz. 1133 oraz z 2023 r. poz. 593);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie trybu udzielania
 • zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej
 • osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2022 r., poz. 1046);
 • rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie
 • orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. poz. 1243i poz. 2400);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz.U. 2015 r., poz. 991);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r., poz. 944).
image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content