Informacja na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 lipca 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 3694 osób.
W stosunku do czerwca 2021 r. liczba ta spadła o 151 osób, natomiast w porównaniu do lipca ubiegłego roku była niższa o 770 osób. Większość osób bezrobotnych (89,2%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,3%  zarejestrowanych, 142 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 653 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (88,4%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1305 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 739 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1110 osób,
 • niepełnosprawne – 142 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 4 osoby,
 • długotrwale bezrobotne – 1943 osoby.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 52,6% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,4% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca  2021 r. według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 5,9% (spadek o 0,2% w stosunku do miesiąca poprzedniego) .

– w województwie małopolskim  5,1%  ( spadek o 0,2%)

– w powiecie limanowskim 6,8% (spadek o 0,3% w stosunku do maja 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W lipcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  508 osób tj. o 113 więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 79,1% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 659 osób (o 74 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (378 osób). Warto zwrócić uwagę, że   77,8% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lipcu b.r. podjęły 84 osoby, w tym:

 • prace interwencyjne 31 osób,
 • roboty publiczne2 osoby,
 • podjęcie działalności gospodarczej8 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 18 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie 2 osoby,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 18 osób,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 5 osób

Ponadto na szkolenia skierowano 3 osoby, a na staż 51 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 10 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,108 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 73 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 7 osób osiągnęło wiek emerytalny,
3 osoby nabyły uprawnienia  emerytalne lub rentowe, 5 osób nabyło prawa do świadczenia przedemerytalnego, 21 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W lipcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  248 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
8 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Najczęściej oferty pracy dotyczyły miejsc w : handlu,

mechaniki pojazdów samochodowych ,przetwórstwa przemysłowego, budownictwa.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  756 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 261 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 215 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 141 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 27 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 58 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 30 osób w ramach robót publicznych,
 • 24 osoby poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 304 osoby na staż,
 • 240 osób na szkolenia zawodowe.

 

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 31.07.2021 r.

 

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 417 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 932 643,42 zł

 

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 735 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 16 596 724  zł

 

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO   PRACOWNIKÓW:   1488    NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 569 960,00 zł

 

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 14                        NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 191 620,00 ZŁ

 

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI BRANŻOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 1561 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 7 805 000,00 ZŁ

 

 1. W lipcu złożono 3 wnioski o dotacje dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne.

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 65 095 947,42 ZŁ.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content