Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 stycznia 2019 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4485 osób. W stosunku do grudnia 2018.r. liczba ta wzrosła o 287 osób, natomiast w porównaniu do stycznia ubiegłego roku była mniejsza o 461 osób. Większość osób bezrobotnych (88,5%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (6,6%) odsetek zarejestrowanych, 150 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 776 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,8%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
do 30 r.ż. – 1729 osób,
powyżej 50 r.ż. – 873 osoby,
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1073 osoby,
niepełnosprawne – 150 osób,
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. -9 osób,
długotrwale bezrobotne – 2022 osoby

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 45,1% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.
Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16,3% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2018 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,8% (wzrost o 0,1% w stosunku do listopada 2018 r.)
– w województwie małopolskim 4,7% (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 7,6% (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W styczniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 777 osób tj. o 247 więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 86,1% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 490 osób. Podobnie jak
w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (287 osób). Warto zwrócić uwagę, że 92,7% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w styczniu b.r. podjęło 21 osób, w tym:
prace interwencyjne – 5 osób,
refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 6 osób,
w ramach bonu na zasiedlenie – 3 osoby,
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 1 osoba,
w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia – 6 osób,

Ponadto na szkolenie skierowano 1 osobę, na staż 4 osoby. Spośród osób bezrobotnych wyłączonych
z ewidencji: 60 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 82 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 7 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 8 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 7 osób osiągnęło wiek emerytalny, 34 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy
W styczniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 221 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 2 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

2019-08-21 04:49:50, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa