Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy podał statystyki aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy za sierpień 2019 roku.

W dniu 31 sierpnia 2019 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 3696 osób.
W stosunku do lipca 2019 r. liczba ta spadła o 80 osób, natomiast w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku była mniejsza o 487 osób. Większość osób bezrobotnych (87,1%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni  z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (6,5%) odsetek zarejestrowanych, 133 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 638 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,3%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
do 30 r.ż. – 1368 osób,
powyżej 50 r.ż. – 747 osób,
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1064 osoby,
niepełnosprawne – 133 osoby,
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 7 osób,
długotrwale bezrobotne – 1738 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 47% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.
Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,3% osób.

STOPA BEZROBOCIA NA DZIEŃ 31 LIPCA 2019 R. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,2 (spadek o 0,1% w stosunku do czerwca 2019 r.)
– w województwie małopolskim  4,2%  (na niezmienionym poziomie w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 6,6% (również na niezmienionym poziomie w stosunku do czerwca 2019 r.).

REJESTRACJA I WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI BEZROBOTNYCH
W sierpniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  541  osób tj. o 138 mniej niż  w miesiącu poprzednim, z czego 82,8% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.
W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 461 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (262 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 75,8% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lipcu b.r. podjęły 62 osoby, w tym:

prace interwencyjne – 24 osoby,
roboty publiczne – 1 osoba,
podjęcie działalności gospodarczej – 14 osób,
refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 12 osób,
w ramach bonu na zasiedlenie – 3 osoby,
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 4 osoby,
podjęcie pracy w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art.150f) – 4 osoby.

Ponadto na staż skierowano 13 osób. Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 66 osób nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 68 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 9 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy,7 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 1 osoba osiągnęła wiek emerytalny, 35 osób  zostały pozbawione statusu osoby bezrobotnej z innych powodów.

OFERTY PRACY
W sierpniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  312 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 7 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU
Od początku 2019 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 808 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

226 osób w ramach prac interwencyjnych,
33 osoby w ramach robót publicznych,
245 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej, w tym 3 osoby w ramach bonu na zasiedlenie,
151 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
40 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
26 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
45 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
42 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku,

Ponadto skierowano:
364 osoby na staż,
325 osób na szkolenia zawodowe,
15 osób na prace społeczno-użyteczne.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content