Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Logo Urzędu Pracy w Limanowej

W dniu 31 stycznia 2020 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4184 osób. W stosunku do grudnia 2019.r. liczba ta wzrosła o 340 osób, natomiast w porównaniu do stycznia ubiegłego roku była mniejsza o 301 osób. Większość osób bezrobotnych (89,4%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni  z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (6%) odsetek zarejestrowanych, 163 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 792 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,1%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

  • do 30 r.ż. – 1643 osoby,
  • powyżej 50 r.ż. – 807 osób,
  • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1093 osoby,
  • niepełnosprawne – 163 osoby,
  • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. –5 osób,
  • długotrwale bezrobotne – 1710 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 40,9% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 18% osób.
Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2019 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,2% (wzrost o 0,1% w stosunku do listopada 2019 r.)
– w województwie małopolskim  4,1%  (wzrost również o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 6,8% (wzrost o 0,2% w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W styczniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  764 osoby tj. o 280 więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 80,8% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 424 osoby. Podobnie jak
w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (231 osób). Warto zwrócić uwagę, że 97% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 48 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 83 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 8 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 6 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 30 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy
W styczniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  168 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 4 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij