Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Logo powiatowego urzędu pracy. Poniżej biało -niebieska szachownica na której stoją czarne postacie. Powyżej znajduje się wykres i napis aktualna sytuacja na loklanym rynku pracy

W dniu 30 czerwca 2020 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowały 4354 osoby. W stosunku do maja 2020 r. liczba ta wzrosła o 11 osób, natomiast w porównaniu do czerwca ubiegłego roku była wyższa o 759 osób. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni  z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (8,2%) odsetek zarejestrowanych, 140 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 789 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (84,6%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1694 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 825 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1069 osób,
 • niepełnosprawne – 140 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 5 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1786 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 41% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 17,1% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 maja 2020 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 6,0% (wzrost o 0,2% w stosunku do kwietnia 2020 r.)

– w województwie małopolskim  5,1%  (wzrost o 0,3% w stosunku do miesiąca poprzedniego)

– w powiecie limanowskim 7,7% (wzrost o 0,2% w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W czerwcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  525 osób tj. o 54 więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 83,2% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie  514 osób (o 124 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (366 osób). Warto zwrócić uwagę, że   76,2% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w maju b.r. podjęło 87 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 36 osób,
 • roboty publiczne – 4 osoby,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 26 osoby,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 1 osoba,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 5 osób,
 • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 2 osoby,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 13 osób.

Ponadto na staż skierowano 39 osób, na szkolenie 1 osobę.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 1 osoba odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,32 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy,37 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 12 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 4 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 22 osoby  zostały pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W czerwcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  207 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
3 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 473  osoby bezrobotne,  w tym skierowano do pracy:

 • 165 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 127 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 90 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 21 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 30 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 13 osób w ramach robót publicznych,
 • 25 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 2 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku,

Ponadto skierowano:

 • 186 osób na staż,
 • 87 osób na szkolenia zawodowe,

Od 1 kwietnia br. trwa ciągły nabór wniosków o niskoprocentową i podlegającą umorzeniu pożyczkę
z Funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców. Szczegóły na platformie www.praca.gov.pl  lub stronie internetowej PUP – www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19″ lub pod telefonem 18/3337916 lub 18/3375850.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach art.15 zzb-zzf ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568).

Nabory wniosków prowadzone są od 24 czerwca 2020 r. w sposób ciągły, aż do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy

Szczegóły na platformie www.praca.gov.pl  lub stronie internetowej PUP – www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19″ lub pod telefonem 18/3337862 lub 18/3375850.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 06.07.2020 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 5 988 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 29 927 300,00 zł
 2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 506 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 7 933 612,11 zł                                                                                                                                      
 3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO   PRACOWNIKÓW: 957  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 3 199  450 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 4 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 66 350,69

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY: 41 126 712, 80  ZŁ

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content