Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 sierpnia 2020 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4464 osób. W stosunku do lipca 2020 r. liczba ta wzrosła o 20 osób, natomiast w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku była wyższa o 768 osób. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni  z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (7,9%) odsetek zarejestrowanych, 147 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 849 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,1%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1703 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 818 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1170 osób,
 • niepełnosprawne – 147 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 5 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1873 osoby

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 42% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 lipca 2020 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 6,1% (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego )

– w województwie małopolskim  5,2%  (na niezmienionym poziomie w stosunku do czerwca 2020 r.)

– w powiecie limanowskim 7,9% (wzrost o 0,2% w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W sierpniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  583 osoby tj. o 40 mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 81% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie  563 osoby (o 30 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (312 osób). Warto zwrócić uwagę, że   63,8% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w czerwcu b.r. podjęło 113 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 34 osoby,
 • roboty publiczne – 4 osoby,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 16 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 7 osób,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 9 osób,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 43 osoby.

Ponadto na staż skierowano 25 osób, na szkolenie 123 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 3 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,40 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy,28 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 5 osób nabyło prawa do świadczeń przedemerytalnych,24 osoby  zostały pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W sierpniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  231 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
2 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie 639  osoby bezrobotne,  w tym skierowano do pracy:

 • 224 osoby w ramach prac interwencyjnych,
 • 182 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 113 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 23 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 40 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 19 osób w ramach robót publicznych,
 • 36 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 2 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku,

Ponadto skierowano:

 • 258 osób na staż,
 • 225 osób na szkolenia zawodowe,

Od 1 kwietnia br. trwa ciągły nabór wniosków o niskoprocentową i podlegającą umorzeniu pożyczkę
z Funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców. Szczegóły na platformie www.praca.gov.pl  lub stronie internetowej PUP – www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19″ lub pod telefonem 18/3337916 lub 18/3375850.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach art.15 zzb-zzf ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568).

Nabory wniosków prowadzone są od 24 czerwca 2020 r. w sposób ciągły, aż do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy

Szczegóły na platformie www.praca.gov.pl  lub stronie internetowej PUP – www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19″ lub pod telefonem 18/3337862 lub 18/3375850.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 06.09.2020 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 261 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 214 113,47 zł
 2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 645 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 14 226 730,01  zł
 3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW: 1235 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 6 354 920 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 9 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 107 581,85

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 51 903 345,33 ZŁ

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że mikroprzedsiębiorcy którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 z późn.zm.) nie muszą składać wniosków o jej umorzenie. Po zmianie przepisów, starosta umarza pożyczkę z urzędu, pod warunkiem prowadzenia przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia (dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przedsiębiorcy). Fakt ten sprawdzany jest z urzędu przez pracowników PUP, w oparciu o dane zawarte w CEIDG lub w KRS.

Łącznie Starosta Limanowski umorzył już blisko 5393 pożyczek tj. 86% udzielonych pożyczek.

2021-09-24 20:20:39, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa