Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

grafika - akyualna sytuacja na lokalnym rynku pracy

W dniu 30 listopada 2020 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4286 osób. W stosunku do października 2020 r. liczba ta spadła o 21 osób, natomiast w porównaniu do listopada ubiegłego roku była wyższa o 590 osób. Większość osób bezrobotnych (87,7%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 8,1%  zarejestrowanych, 151 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 913 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,1%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1630 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 811 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1105 osób,
 • niepełnosprawne – 151 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 6 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1934 osoby

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 45,1% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16,4% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 października 2020 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 6,1% (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego )

– w województwie małopolskim  5,2%  (na niezmienionym poziomie w stosunku do września 2020 r.)

– w powiecie limanowskim 7,6% (spadek o 0,1% w stosunku do września 2020 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W listopadzie br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  453 osoby tj. o 103 mniej niż  w miesiącu poprzednim, z czego 80,1% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie  474 osoby (o 278 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (317 osób). Warto zwrócić uwagę, że   71,9% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w listopadzie b.r. podjęło 89 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 39 osób,
 • roboty publiczne – 1 osoba,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 19 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 2 osoby,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 28 osób.

Ponadto na staż skierowano 48 osób, na szkolenie 4 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 4 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,43 osoby nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy,22 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 6 osób osiągnęło wiek emerytalny,5 osób nabyło uprawnienia do emerytalne lub rentowe,7 osób nabyło prawa do świadczeń przedemerytalnych,1 osoba podjęła naukę,17 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W listopadzie b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  116 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 3 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie 1035  osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 378 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 321 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 186 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 30 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 48 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 21 osób w ramach robót publicznych,
 • 49 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 2 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku,

Ponadto skierowano:

 • 464 osób na staż,
 • 293 osoby na szkolenia zawodowe.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 07.12.2020 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 321 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 503 501,46 z
 2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 686 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 15 361 949,17  zł
 3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW: 1337 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 7 553 780 zł
 4. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 9 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 122 027,73

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 54 541 258,36 ZŁ.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content