Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 grudnia 2020 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4406 osób. W stosunku do listopada 2020 r. liczba ta wzrosła o 120 osób, natomiast w porównaniu do grudnia ubiegłego roku była wyższa o 562 osoby. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 8,1%  zarejestrowanych, 152 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 900 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,2%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1672 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 842 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1127 osób,
 • niepełnosprawne – 152 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 4 osoby,
 • długotrwale bezrobotne – 2000 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 45,4% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada 2020 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 6,1% (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego )

– w województwie małopolskim  5,3%  (wzrost o 0,1% w stosunku do października 2020 r.)

– w powiecie limanowskim 7,5% (spadek o 0,1% w stosunku do października 2020 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W grudniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  391 osoby tj. o 62 mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 83,7% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie  271 osób (o 203 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (185 osób). Warto zwrócić uwagę, że   75,6% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w listopadzie b.r. podjęło 47 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 3 osoby,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 8 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 7 osób,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 28 osób,
 • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 1 osoba.

Ponadto na staż skierowano 12 osób, na szkolenie 2 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 2 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,29 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy,17 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 1 osoba osiągnęła wiek emerytalny,1 osoba nabyła uprawnienia  rentowe,6 osób nabyło prawa do świadczeń przedemerytalnych,1 osoba podjęła naukę, 15 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W grudniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  88 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 3 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie 1082  osoby bezrobotne,  w tym skierowano do pracy:

 • 381 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 349 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 194 osoby w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 31 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 48 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 21 osób w ramach robót publicznych,
 • 56 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 2 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku,

Ponadto skierowano:

 • 476 osób na staż,
 • 295 osób na szkolenia zawodowe.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 31.12.2020 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 345 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 623 501,46 zł
 2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 687 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 15 557 932,09 zł                                                                                                                                      
 3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO   PRACOWNIKÓW: 1346 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 7 662 200,00 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 9 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 122 027,73
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 42 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 210 000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 55 175 661,28 zł.

2021-12-07 12:29:21, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa