Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

grafika - akyualna sytuacja na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 stycznia 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4659 osób. W stosunku do grudnia 2020 r. liczba ta wzrosła o 253 osób, natomiast w porównaniu do stycznia ubiegłego roku była wyższa o 475 osób. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,9%  zarejestrowanych, 161 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 933 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,2%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1780 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 871 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1187 osób,
 • niepełnosprawne – 161 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 5 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 2068 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 44,4% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,3% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia  2020 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 6,2% (wzrost o 0,1% w stosunku do listopada 2020 r) .

– w województwie małopolskim  5,3%  (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego)

– w powiecie limanowskim 7,7% (wzrost o 0,2% w stosunku do listopada 2020 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W styczniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  561 osób tj. o 170 więcej niż  w miesiącu poprzednim, z czego 83,8% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie  308 osób (o 37 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (228 osób). Warto zwrócić uwagę, że   97,8% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w listopadzie b.r. podjęło 5 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 1 osoba,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 4 osoby,

Ponadto na staż skierowano 3 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 3 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 17 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 31 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 6 osób osiągnęło wiek emerytalny,
1 osoba nabyła uprawnienia  rentowe, 3 osoby nabyły prawa do świadczeń przedemerytalnych, 16 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W styczniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  156 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 4 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 31.01.2021 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 355 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 673 501,46 zł
 2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 698  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 15 698 996,59 zł
 3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW: 1372 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 7 799 080,00 zł
 4. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 10 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 132 057,79
 5. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 241 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 1 205 000,00

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 56 508 635,84 ZŁ.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content