Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 sierpnia 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 3682 osób.
W stosunku do lipca 2021 r. liczba ta spadła o 12 osób, natomiast w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku była niższa o 782 osoby. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 7,2% zarejestrowanych, 142 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 664 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (88,4%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
– do 30 r.ż. – 1321 osób,
– powyżej 50 r.ż. – 721 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1116 osób,
– niepełnosprawne – 142 osoby,
– posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 3 osoby,
– długotrwale bezrobotne – 1896 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 51,5% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 13,8% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 lipca 2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,8% (spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
– w województwie małopolskim 5,0% ( spadek o 0,2%)
– w powiecie limanowskim 6,6% (spadek o 0,2% w stosunku do czerwca 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W sierpniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 495 osób tj. o 13 mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 79% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 507 osoby (o 152 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (286 osób). Warto zwrócić uwagę, że 79% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w sierpniu b.r. podjęło 60 osób, w tym:
– prace interwencyjne – 26 osób,
– roboty publiczne – 1 osoba,
– podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób,
– refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 9 osób,
– w ramach bonu na zasiedlenie – 4 osoby,
– w ramach bonu zatrudnieniowego – 13 osób,
– dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 2 osoby

Ponadto na szkolenia skierowano 5 osób, a na staż 30 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 14 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,82 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 58 osób dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 2 osoby osiągnęły wiek emerytalny,
6 osób nabyło uprawnienia emerytalne lub rentowe, 8 osób nabyło prawa do świadczenia przedemerytalnego,16 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W sierpniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 320 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
7 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Najczęściej oferty pracy dotyczyły miejsc w : edukacji, budownictwie, handlu.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 815 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

– 287 osób w ramach prac interwencyjnych,
– 220 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
– 150 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
– 29 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
– 71 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
– 31 osób w ramach robót publicznych,
– 27 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
Ponadto skierowano:-
334 osoby na staż,
– 245 osób na szkolenia zawodowe.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 31.08.2021 r.

1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 417 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 932 643,42 zł

2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 735 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 16 558 239,85 zł

3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW: 1488 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 569 960,00 zł

4. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 14 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 191 620,00 zł

5. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI BRANŻOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 1674 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 160 000,00 zł

6. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH SKLEPIKI SZKOLNE: 13 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 65 000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 65 477 463,27 ZŁ.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content