Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

PUP logo

 

30 września 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 3599 osób. W stosunku do sierpnia 2021 r. liczba ta spadła o 83 osoby, natomiast w porównaniu do września ubiegłego roku była niższa o 807 osób. Większość osób bezrobotnych (88,2%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 6,6% zarejestrowanych, 171 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 773 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

 

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (89,3%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
– do 30 r.ż. – 1373 osoby,
– powyżej 50 r.ż. – 698 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1043 osoby,
– niepełnosprawne – 171 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 2 osoby,
– długotrwale bezrobotne – 1826 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 50,7% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 13,4% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 sierpnia 2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,8% (pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
– w województwie małopolskim 4,9% ( spadek o 0,1%)
– w powiecie limanowskim 6,5% (spadek o 0,1% w stosunku do lipca 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

We wrześniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 627 osób tj. o 132 więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 59% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 710 osób (o 203 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (426 osób). Warto zwrócić uwagę, że 74,9% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy we wrześniu b.r. podjęło 107 osób, w tym:
– prace interwencyjne – 64 osoby,
–  podjęcie działalności gospodarczej – 8 osób,
– refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 9 osób,
– w ramach bonu na zasiedlenie – 5 osób,
– w ramach bonu zatrudnieniowego – 13 osób,
– dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 8 osób.

Ponadto na szkolenia skierowano 8 osób, a na staż 103 osoby.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 8 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,73 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 58 osób dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 4 osoby osiągnęły wiek emerytalny,
4 osoby nabyły uprawnienia emerytalne lub rentowe, 7 osób nabyło prawa do świadczenia przedemerytalnego,19 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

We wrześniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 280 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Najczęściej oferty pracy dotyczyły miejsc w : handlu budownictwie, przetwórstwie..

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie 923 osoby bezrobotne, w tym skierowano do pracy:

– 351 osób w ramach prac interwencyjnych,
– 228 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
– 159 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
– 37 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
– 84 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
– 31 osób w ramach robót publicznych,
– 33 osoby poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
Ponadto skierowano:
– 437 osób na staż,
– 253 osoby na szkolenia zawodowe.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 30.09.2021 r.

1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 417 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 932 643,42 zł

2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 735 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 16 558 117,48 zł

3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW: 1488 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 569 960,00 zł

4. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 14 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 191 620,00 zł

5. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI BRANŻOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 1674 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 370 000,00 zł

6. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH SKLEPIKI SZKOLNE: 13 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 65 000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 65 687 340,90 ZŁ.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content