Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Logo Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej (trzy prostokąty pochylone w odcieniach szarości i zielona strzałka w prawo)

W dniu 28 lutego 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane były 3943 osoby.
W stosunku do stycznia 2023 r. liczba ta wzrosła o 47 osób, natomiast w porównaniu do lutego ubiegłego roku była wyższa o 311 osób. Większość osób bezrobotnych (90%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 7,9% zarejestrowanych, 173 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 868 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,1%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

  • do 30 r.ż. – 1458 osób,
  • powyżej 50 r.ż. – 784 osoby,
  •  posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 984 osoby,
  • niepełnosprawne – 173 osoby,
  • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 11 osób,
  • długotrwale bezrobotne – 1547 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 39,2% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 17% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia 2023 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,5% (wzrost o 0,3% do grudnia 2022 r) .
– w województwie małopolskim 4,8% ( również wzrost o 0,3% w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 8,9% ( wzrost o 0,7% w stosunku do grudnia 2022 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W lutym br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 622 osób tj. o 52 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 80,5% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny. W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 575 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (379 osób). Warto zwrócić uwagę, że 80% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lutym b.r. podjęło 75 osób :
• prace interwencyjne -31 osób,
• działalność gospodarcza -8 osób,
• refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 7 osób,
• bon na zasiedlenie – 7 osób,
• bon zatrudnieniowy – 6 osób,
• dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 5 osób,
• dofinansowanie zatrudnienia skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej – 10 osób,
• roboty publiczne – 1 osoba.

Ponadto na staż skierowano 45 osób, a na szkolenie 15 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 5 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 51 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 38 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 6 osób osiągnęło wiek emerytalny, 1 osoba nabyła prawo do świadczeń przedemerytalnych, 35 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy
W lutym br. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 262 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 10 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

W okresie od 24 lutego 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 397 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 111 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content