informacje o sposobie udzielania świadczeń zdrowotnych cudzoziemcom przebywającym na kwarantannie i ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz o zasadach ich finansowania

informacje o sposobie udzielania świadczeń zdrowotnych cudzoziemcom przebywającym na kwarantannie i ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz o zasadach ich finansowania

Departament Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców informuje o zakresie świadczeń opieki medycznej zapewnianej przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rzecz cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Opieka medyczna dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej realizowana jest na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („ustawa o ochronie”) i finansowana przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Zakres opieki medycznej wskazany jest w art. 73 ust. 1 ustawy o ochronie. Zgodnie z przywołanym przepisem opieka medyczna obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Jednocześnie art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie wymaga dla powstanie prawa do opieki medycznej alternatywnie dwóch okoliczności. Pierwszą jest stawienie się w ośrodku dla cudzoziemców, drugą stan zagrożenia życia lub zdrowia cudzoziemca. W przypadku, gdy nie istnieje stan zagrożenia życia luz zdrowia cudzoziemca, powinien on dla uzyskania prawa do opieki medycznej – poza złożeniem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej – stawić się w ośrodku dla cudzoziemców. Osoba przebywająca w ośrodku kwarantanny nie jest jednak w stanie wypełnić tego obowiązku. Ta niemożliwość ma charakter obiektywny, niezależny od cudzoziemca, wynika bowiem z obowiązujących przepisów. Zestawienie ze sobą tych przepisów prowadzi do wniosku, że regulacje wprowadzone w związku ze stanem epidemii mają charakter szczególny w stosunku do ustawy o ochronie i tym samym mają wobec niej pierwszeństwo. Pozwala to na uznanie, że w przypadku cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i przebywa na kwarantannie zapewnionej przez wojewodę, spełnione są obie przesłanki warunkujące uzyskanie prawa do opieki medycznej finansowej przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pierwsza z nich, a więc złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, spełniona jest wprost, natomiast druga spełniona jest „zastępczo” poprzez zgłoszenie się nie do ośrodka dla cudzoziemców (co wynika z przepisów ogólnych), a do miejsca kwarantanny (ponieważ wynika to z przepisów szczególnych).

Uwzględniając powyższe, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odpowiada za ewentualne leczenie takiej osoby na zasadach określonych w art. 85 ustawy o ochronie, tj. ponosi koszty opieki medycznej z wyłączeniem kosztów określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jednocześnie informuję, iż świadczeniem usług medycznych oraz psychologicznych na rzecz cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej zajmuje się Petra Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 166. Następuje to w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców a ww. podmiotem.

Świadczenia opieki zdrowotnej dla cudzoziemców poddawanych kwarantannie są udzielane w miejscu odbywania kwarantanny w trybie nagłym poprzez:

· dedykowane jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego dla stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pod numerem alarmowym 112,
· lokalne zespoły wyjazdowe nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej dla stanów nagłego pogorszenia stanu zdrowia (wykaz placówek pod adresem: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna | Pacjent W przypadku konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego cudzoziemcowi przebywającemu na kwarantannie i ubiegającemu się o udzielenie ochrony międzynarodowej należy poinformować o zaistniałej sytuacji Koordynatora Świadczeń Medycznych na rzecz Cudzoziemców w Petra Medica, dzwoniąc pod numer tel. 535 872 889 lub 502 477 769 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00. Jednocześnie celem rejestracji cudzoziemca w systemie opieki medycznej proszę o przesyłanie zgłoszenia do Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców na adres: opiekamedyczna@udsc.gov.pl, bądź pod numerem telefonu 694 442 652.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content