Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Kolejne inwestycje na drogach powiatu zakończone!

22 grudnia odbyły się dwa odbiory zakończonych zadań drogowych realizowanych przez Powiat Limanowski – w Laskowej oraz w gminie Jodłownik w miejscowości Góra św. Jana. 

W Laskowej zakończono wykonanie zadania mostowo -drogowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI 35000230 w km 0+812 w ciągu drogi powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze w miejscowości Laskowa wraz z dojazdami”. Przebudowa drogi powiatowej na dojazdach do mostu obejmowała łączną długość 712,5 mb w km 0+245 – 0+801 i km 0+832 – 0+973. Prace trwały od sierpnia, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Inżynieryjne BUDMOST z Laskowej.

Przedmiotem zadania było: w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektu mostowego: rozbiórka płyty starego mostu wykonanie nowej wzmocnionej płyty mostu wraz z poszerzeniem nawierzchni i wspornikiem chodnikowym, wykonanie zabezpieczeń brzegowych a ramach dojazdów :wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0 mb i wzmocnieniem geosiatką, regulacją odwodnienia, umocnienie skarp koszami siatkowo-kamiennymi, budowa kanału technicznego oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania drogowego.

W oficjalnym odbiorze udział wziął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Dyrektor PZD w Limanowej Marek Urbański oraz inspektor nadzoru i właściciel firmy BUDMOST Rafał Jędrzejek.
Wykonanie przedmiotowego zadania było możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Całość wynagrodzenia robót budowlanych to 1.665.703,33 zł brutto w tym 50% rezerwa subwencji ogólnej – 832 851,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 832 852,33 zł.

Kolejna zakończona inwestycja to zadanie pn: „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1623K Zegartowice-Góra Jana – Szczyrzyc w km 3+450 – 3+700 w miejscowości Góra św. Jana”( odcinek od granicy Powiatu do wysokości Kościoła Parafialnego – strona prawa ). Zakres zadania obejmował roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia liniowego z korytek wodościekowych oraz poszerzenie i utwardzenie pobocza wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej. Wartość wykonanych robót to 89.002,80 zł, brutto. Wykonawcą inwestycji była firma DROGBUD s.c. ze Słopnic. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Powiatu. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga, Radni Powiatu Limanowskiego: Bogumił Grzyb oraz Stanisław Nieczarowski, Dyrektor PZD w Limanowej  Marek Urbański, inspektor nadzoru oraz Stanisław Staśko – właściciel DROGBUD – wykonawcy zadania.

 

 

2023-12-11 17:06:22, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa