Powiat Limanowski

Oficjalny portal

KOMUNIKAT W SPRAWIE REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH!

W związku z utrzymującym się stanem pandemii i kolejnymi ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. oraz 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132 i 2316), mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że rejestracji w sprawie uzyskania statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy należy dokonać elektronicznie za pośrednictwem platformy praca.gov.pl  z posiadanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

W przypadku zamiaru dokonania osobistej rejestracji w PUP Limanowa, należy uprzednio ustalić z pracownikiem rejestracji datę i godzinę jej dokonania,

numer telefonu w sprawie rejestracji:

PUP Limanowa: 18) 33 37 849, w godzinach pracy Urzędu (7.15 – 15.15).

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Mszanie Dolnej: 18) 33 11 710, wew. 12,
w godzinach pracy Urzędu (7.15 – 15.15).

Inny sposób rejestracji nie będzie uwzględniany!

Przypominamy również, że: co do zasady, wszystkie sprawy powinny być załatwiane zdalnie tj. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub platformy e-puap, mailowo krli@praca.gov.pl lub telefonicznie.

W sprawach niecierpiących zwłoki lub z innych ważnych powodów dopuszcza się osobiste załatwianie spraw   w siedzibie PUP w Limanowej lub LPiK w Mszanie Dolnejwyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty oraz przy zachowaniu obowiązujących zasad ochronnych (zasłonięte usta i nos, dezynfekcja dłoni i zachowana bezpieczna odległość).

Przypominamy również!

Bezpośrednia obsługa dotyczy tylko i wyłącznie osób, które nie są objęte kwarantanną lub izolacją i nie posiadają objawów choroby zakaźnej. Zwracamy się z prośbą o odpowiedzialne traktowanie wprowadzanych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w urzędzie.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

2021-12-07 13:31:17, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa