Komunikat w sprawie składania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne

Tarcza antykryzysowa logo

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o możliwości ubiegania się o wsparcie w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne.

Od dnia 23 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy art. 15 zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r poz. 1842), na mocy których mikro przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe mogą ubiegać się o dotację z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy, o których mowa wyżej:

• prowadzący działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów: 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, albo 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

• których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019r. lub we wrześniu 2020r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020r., grudzień 2020r. styczeń 2021r., luty 2021r. albo marzec 2021r..

• którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020r ,

• działalność gospodarcza nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji, Jeśli przedsiębiorca wskazał określony miesiąc w złożonym wniosku, nie może wskazać tego miesiąca w kolejnym wniosku. Natomiast miesiąc, do którego przedsiębiorca porównuje spadek przychodów (wrzesień 2019r. lub wrzesień 2021r.) może być wskazany w więcej niż jednym wniosku.

Przedsiębiorca może więc złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotację w wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż do 30 września 2021r. (np. może złożyć wszystkie wnioski w jednym dniu) Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej , a nie jedynie z „części” oznaczonej określonym kodem PKD.

O dotację mogą ubiegać się także ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do dnia 30 września 2021r. We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń między innymi oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 ni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej o której mowa wyżej.

Ważne! Dotację dla mikro i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może się więc ubiegać podmiot, który otrzymał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł i w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek przychodów, jednak nie więcej niż pięciokrotnie. Starosta może przeprowadzić kontrolę przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji, w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwego dokumentowania dotacji. Szczegóły dotyczące zasad składania wniosków i przyznawania określonego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce Tarcza Antykryzysowa.
image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content