Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Komunikat w sprawie wprowadzenia ograniczeń w działaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zawiadamia, iż od dnia 31 lipca 2020 r. do odwołania, wprowadzone zostają następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej:

co do zasady, wszystkie sprawy powinny być załatwiane zdalnie tj. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub platformy e-puap, mailowo krli@praca.gov.pl lub telefonicznie (wykaz numerów telefonów w załączniku).  W sprawach niecierpiących zwłoki lub z innych ważnych powodów dopuszcza się osobiste załatwianie spraw w siedzibie PUP w Limanowej lub LPiK w Mszanie Dolnej – wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty oraz przy zachowaniu obowiązujących zasad ochronnych (zasłonięte usta i nos, dezynfekcja dłoni i zachowana bezpieczna odległość),w szczególności:

 • rejestracja osób bezrobotnych odbywać się będzie przede wszystkim drogą elektroniczną (szczegóły na stronie internetowej). Dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez pobranie druku karty rejestracyjnej i niezbędnych oświadczeń ze strony internetowej PUP limanowa.praca.gov.pl lub pobranie druków wystawionych przy skrzynkach podawczych i przesłanie oryginałów dokumentów drogą pocztową lub złożenie wypełnionych i podpisanych osobiście dokumentów do skrzynek podawczych, dostępnych w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 (przy wejściu do Klubu Pracy) i Mszanie Dolnej w przedsionku wejścia do budynku LPiK przy ul. Starowiejskiej 4. Z ważnych powodów dopuszcza się osobistą rejestrację w siedzibie PUP w Limanowej lub LPiK w Mszanie Dolnej – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty (numery telefonów w załączniku),
 • potwierdzanie wyznaczonych wizyt i gotowości do podjęcia pracy oraz udziału w innych formach aktywizacji zawodowej oraz wszelkie inne kontakty z doradcami klienta – co do zasady odbywać się będą drogą telefoniczną (wykaz numerów telefonów w załączniku),
 • wnioski od pracodawców i bezrobotnych o udzielenie wsparcia, refundacji lub rozliczenia,  w tym sprawy dotyczące wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej COVID-19 będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez platformę praca.gov.pl lub platformę e-puap lub pocztą tradycyjną, albo poprzez złożenie dokumentów do wystawionych skrzynek podawczych. Z ważnych powodów dopuszcza się osobiste załatwianie spraw  w siedzibie PUP w Limanowej lub LPiK w Mszanie Dolnej – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty (wykaz numerów telefonów w załączniku),
 • wszelkie sprawy związane z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców będą załatwiane za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub osobiście, ale wyłącznie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (numer telefonu w załączniku).

Informacje dotyczące ewentualnych zmian w funkcjonowaniu PUP w Limanowej będą na bieżąco aktualizowane i podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej limanowa.praca.gov.pl.

Wykaz numerów telefonów PUP w Limanowej:

I. Rejestracja osób bezrobotnych:

1.  PUP Limanowa – 18/ 33 37 849, 18/ 33 37 895, 18/ 33 37 876
2.  LPIK  Mszana Dolna – 18/33 11 710

II. Potwierdzanie wizyt i gotowości do podjęcia pracy oraz udziału w innych formach aktywizacji zawodowej:

 1. Gmina Słopnice, Tymbark – 18/ 33 30 869
 2. Gmina Dobra, Laskowa – 18/ 33 37 889
 3. Gmina Jodłownik, Kamienica – 18/ 33 37 891
 4. Miasto Limanowa – 18/ 33 37 834
 5. Gmina Łukowica, Gmina Limanowa (A-F) – 18/ 33 37 836
 6. Gmina Limanowa (G-Ż) – 18/ 33 37 838
 7. LPIK Mszana Dolna (Gmina Niedźwiedź, Miasto i Gmina Mszana Dolna) – 18/ 33 11 710

III. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców – 18/ 33 37 830

IV. Wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19:

 1. Pożyczki – 18/ 33 37 916, 18/ 33 37 884
 2. Dofinansowania – 18/ 33 37 862, 18/ 33 37 868

V. Programy rynku pracy:

 1. Doposażenia stanowiska pracy, bon zatrudnieniowy – 18/ 33 37 884
 2. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej -18/ 33 37 842
 3. Bon na zasiedlenie, refundacja kosztów przejazdu na staż, roboty publiczne – 18/ 33 37 916
 4. Staże – 18/ 33 37 855
 5. Prace interwencyjne, dofinansowanie kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, dodatki aktywizacyjne, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, prace społecznie użyteczne – 18/ 33 37 883

VI. Szkolenia osób bezrobotnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 18/ 33 37 874

VII. Sekretariat (centrala) 18/ 33 75 850

 

2021-08-02 01:32:09, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa