Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

ksiażeczka wojskowa na stole

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1982), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 04 lutego do 26 kwietnia 2019 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu limanowskiego odbywać się będzie od 04 lutego 2019r. do 19 marca 2019r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Limanowskiego będzie: w Zespole Szkół Samorządowych Nr 4 ul. Reymonta 3 w Limanowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:
mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
mężczyźni urodzeni w latach 1995—1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1995—2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej(Dz.U. z 2017 r. poz. 944)

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:
wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
wojskowemu komendantowi uzupełnień:
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1980)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1982)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944)

 

image_pdfimage_print

Udostępnij