Możliwość uzyskania wsparcia w projekcie “Małopolski Tele-Anioł”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypominamy o możliwości bezpłatnego udziału w projekcie “Małopolski Tele-Anioł”. Jest on skierowany do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie województwa małopolskiego, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.

 

 

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełnić wymienione poniżej kryteria:

 1. mieszkać (tzn. przebywać z zamiarem stałego pobytu) na terenie województwa małopolskiego;
 2. być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek/stan zdrowia/niepełnosprawność wymaga
  opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
  z podstawowych czynności dnia codziennego;
 3. wyrazić na piśmie świadomą zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych
  niezbędnych podczas realizacji projektu;
 4. wyrazić na piśmie świadomą zgodę na przeprowadzenie oceny sytuacji materialno-życiowej;
 5. wyrazić na piśmie świadomą zgodę na objecie opieką zgodnie z przygotowanym Indywidualnym
  Planem Wsparcia i Opieki.

Zakres wsparcia w ramach projektu obejmuje następujące obszary:

1.TELEOPIEKA – zapewnienie wszystkim Uczestnikom/czkom projektu możliwości całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z Centrum Teleopieki.

 • Każdy Uczestnik/czka projektu otrzyma opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki;
 • Opaski bezpieczeństwa służą do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się z ratownikiem medycznym, który udziela adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy w tym m.in.: informuje osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, udziela porady lub wzywa pogotowie lub inne służby ratunkowe – jeśli sytuacja tego wymaga;
 • Centrum Teleopieki funkcjonuje 24/7/365 oraz zapewnia możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy;
 • Uczestnicy/czki projektu będą mogli wykorzystywać opaski bezpieczeństwa także do kontaktu z asystentami Centrum Teleopieki uzyskując wsparcie w zakresie pomocy w sprawach życia codziennego, informację o możliwych formach pomocy społecznej, dostępnych formach aktywizacji społeczno-ruchowej i kulturalnej w najbliższej okolicy, a także w razie potrzeby kontaktu, osamotnienia, potrzeby rozmów na tematy codzienne – w tym również wsparcie psychologa;
 • Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej opaski bezpieczeństwa będzie poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby;
 • Urządzenie do teleopieki jest przekazywane Uczestnikowi/czce na okres jego udziału w projekcie.

2.USŁUGI OPIEKUŃCZE/SĄSIEDZKIE ŚWIADCZONE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmują w szczególności:
  • pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu (w mieszkaniu/domu), czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
  • opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
  • pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).
 • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:
  • pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
  • pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
  • pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w domu/mieszkaniu;
  • pomoc w praniu odzieży i bielizny;
  • pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
  • informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
  • odwiedziny w szpitalu – zlokalizowanym do 50 km od miejsca zamieszkania.
 • Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej usługi teleopieki, usług opiekuńczych/sąsiedzkich w miejscu zamieszkania jest poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby.
 • Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem jej bliskiego otoczenia.
 • Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych i sąsiedzkich usług opiekuńczych określany jest indywidualnie dla każdego Uczestnika/czki projektu w Indywidualnym Planie Wsparcia i Opieki, a następnie kontrakcie trójstronnym.

Poniżej udostępniamy szczegółowy opis projektu, a także jego regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. „Małopolski Tele-Anioł”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. „Małopolski Tele-Anioł”

Do Urzędu należy złożyć lub przesłać TYLKO formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie (adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).

Informacje dotyczące wypełnienia formularza zgłoszeniowego można uzyskać telefonicznie pod numerem: 12 61-60-611 lub pisząc na adres e-mail: teleopieka@umwm.malopolska.pl

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content