Nagroda „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” – edycja 2021. Trwa zgłaszanie kandydatur

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”, a także o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.  Nabór zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do 16 sierpnia br. czeka na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum ” dla osób działających na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Wyróżnienia te od lat doceniają licznie realizowane inicjatywy oraz podejmowane aktywności na rzecz różnych środowisk. Tegoroczne nominacje do nagród mogą być także okazją, by podziękować oraz wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą, a także zaangażowaniem walczyli o życie i zdrowie innych, podczas pandemii COVID-19.

Nagroda „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra społecznego i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda Amicus Hominum promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

W 2021 roku Nagroda zostanie wręczona w następujących kategoriach:

 • Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Osobom z Niepełnosprawnościami: za włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • Promocja i Ochrona Zdrowia:za propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób chorych.
 • Sport i Edukacja:za działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej oraz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwój świadomości i budowanie postaw obywatelskich.
 • Działalność Filantropijna:za działalność na rzecz dobra innych, wrażliwość na los drugiego człowieka oraz bezinteresowne udzielanie pomocy potrzebującym.
 • Inicjatywa Młodych:za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode oraz wolontariackie grupy młodzieżowe, w szczególności szkolne koła wolontariatu (16-35 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei młodzieżowego wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu.

Nagroda „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych:
Głównym jej celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

W 2021 roku „Kryształy Soli” zostaną wręczone w następujących kategoriach:

 • Polityka Społeczna, Zdrowie, Działalność Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami:  za inicjowanie rozwiązań w obszarze polityki społecznej i prorodzinnej; podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomocy osobom wykluczonym społecznie, a także osobom z niepełnosprawnościami; wsparcie profilaktyki prozdrowotnej oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia.
 • Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna:  za podejmowanie inicjatyw i działań w zakresie wspierania kultury i sztuki, ochrony dorobku kulturowego; rozwój świadomości narodowej oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji regionalnej.
 • Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie:za działalność w obszarze nauki i edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych oraz popularyzację nauki; upowszechnianie i wzmacnianie postaw i świadomości obywatelskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozpowszechnianie i organizację wolontariatu; rozwój sektora pozarządowego.
 • Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia:za prowadzenie działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu zawodowego i amatorskiego; rozwój turystyki i krajoznawstwa; podejmowanie inicjatyw proekologicznych, w szczególności zapobieganie i niesienie pomocy w sytuacji ekologicznego zagrożenia; ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
 • Gospodarka i Zrównoważony Rozwój:za wzmacnianie rozwiązań społeczno-gospodarczych oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową; podejmowanie działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, wynalazczości i techniki; popularyzację ochrony praw konsumentów; propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieranie inicjatyw społecznych i rozwiązań biznesowych wdrażanych w odpowiedzi na globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju.
 • Najlepszy Projekt Społeczny:za realizację projektu, który w sposób szczególny wpłynął pozytywnie na rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców Małopolski, za inicjowanie zmian społecznych oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz dobra wspólnego; za kompleksowy charakter projektu, uwzględniający problemy i potrzeby otoczenia; za inicjowanie nowatorskich, modelowych rozwiązań oraz promocję dobrych praktyk.

W tegorocznej edycji Nagrody „Kryształy Soli” najlepsza małopolska organizacja pozarządowa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Dodatkowo, tegoroczną edycję „Kryształów Soli” ponownie wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez ufundowanie nagrody w wysokości 15 000 zł dla Laureata Grand Prix 2021.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 r.
Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12/ 61 60 121, ngo@umwm.malopolska.pl.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content