Powiat Limanowski

Oficjalny portal

„Nowoczesne nauczanie w I LO w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja IV”

 

 

 

 

 

 

Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „Nowoczesne nauczanie w I LO w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja IV”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania

10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna,

Typ projektu: B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Beneficjent projektu: Powiat Limanowski
Realizator projektu:
I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej

Całkowita wartość projektu: 35 614,38 zł
Wysokość dofinansowania: 95 % , tj. 33 833,66 zł
Okres realizacji projektu:  rok szkolny 2019/2020

Celem Projektu jest wzrost kompetencji oraz kształtowanie postaw uczniów ze szczególnymi potrzebami w I LO w Limanowej, poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi
z przedmiotów biologia i  matematyka, a także kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

Grupę docelową Projektu stanowią uczniowie klas 2 w roku szkolnym 2019/2020, posiadający kompetencje do udziału w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.

W ramach Projektu realizowane są zadania związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, tj.:

  • zajęcia on-line: obszar tematyczny – biologia (w tym wyjazd na uczelnię wyższą)
  • koła naukowe: obszar tematyczny – biologia
  • koła naukowe: obszar tematyczny – matematyka

Projekt obejmuje także zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów biorących udział
w projekcie oraz do pracowni biologicznej i matematycznej.

Główne rezultaty jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji Projektu, to podniesienie przez uczniów biorących w nim udział kompetencji w zakresie obszarów tematycznych: biologia
i matematyka.

Pliki do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszenia do projektu
Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie
Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku
Oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego

2022-10-01 00:48:35, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa