Odbyła się absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

23 czerwca 2022r. odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego, podczas której radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu Limanowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Jednym z pierwszych punktów sesji było rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Limanowskiego za 2021 r. Raport przedstawił Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. Następnie odbyła się debata. W dyskusji głos zabierali radni: Ewa Filipiak, Stefan Hutek, Stanisław Piegza, Kazimierz Jasiński, Bogumił Grzyb, Jan Puchała, Marian Wójtowicz, Dorota Stanisławczyk, Grzegorz Wójcik, Artur Żaba. Po wysłuchaniu wszystkich głosów w debacie Rada Powiatu Limanowskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Limanowskiego.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Powiatu Limanowskiego, Rada jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Wykonane dochody budżetowe w roku 2021 zamknęły się kwotą 179 478 561,20 zł, o 6,5 mln zł więcej niż zakładano w planie. Źródłem ponadplanowych dochodów była m. in. kwota uzupełnienia subwencji w wysokości 4,2 mln zł oraz wykonane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2,3 mln zł więcej niż przewidywano. Warto również podkreślić, że Powiat Limanowski pozyskał w 2021r. 23,7 mln zł środków zewnętrznych, z czego przeszło 13,7 mln zł zostało przeznaczone na realizację zadań na drogach powiatowych.

Podczas obrad Radni zapoznali się również z oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej oraz podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego szpitala za rok 2021. Dyrektor szpitala Marcin Radzięta szczegółowo omówił sytuację ekonomiczno – finansową Szpitala. Przygotował również podsumowanie najważniejszych inwestycji, które zostały wykonane w ciągu ostatnich 10 lat i znacząco zmieniły wygląd oraz wyposażenie placówki. Rok 2021 Szpital zakończył z dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1 377 612,57 zł. Jest to szczególnie ważne z tego powodu, że Szpital jest przygotowany m.in. na regulację wynagrodzeń, która jest obecnie procedowana przez Sejm, a także może realizować kolejne inwestycje wpływające na zapewnienie usług medycznych na jak najwyższym poziomie.

W programie Sesji znalazła się również uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego na tzw. Strefie Aktywności Gospodarczej w Limanowej. Teren przedmiotowej działki pierwotnie był przeznaczony do sprzedaży jako dojazd do innych działek, jednakże w międzyczasie została zrealizowana inna koncepcja polegająca na utworzeniu drogi publicznej miejskiej w tym rejonie. W związku z tym, iż teren ten nie będzie wykorzystywany na cele publiczne realizowane przez Powiat w ramach jego zadań własnych oraz mając na uwadze zgłoszenie zainteresowania nabyciem przez użytkownika nieruchomości sąsiedniej zaistniała potrzeba sprzedaży. Zbycie nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego, a cena wywoławcza będzie nie niższa niż wartość wynikająca z wyceny.

Ponadto, Rada Powiatu Limanowskiego podjęła uchwały w sprawie delegowania radnych powiatowych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego. W związku z upływem kadencji poprzedniej, zaszła potrzeba powołania komisji na kolejną kadencję. Z ramienia Powiatu Limanowskiego w komisji zasiadać będą: Starosta jako przewodniczący Komisji, Józef Pietrzak Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego oraz radny Bogumił Grzyb.  Skład komisji uzupełnią również trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji, dwaj przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej oraz prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu porozumienia pomiędzy partnerami w sprawie realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina” między Miastem Dolny Kubin (Słowacja) a Powiatem Limanowskim (Polska).  Powiat Limanowski przygotowuje wniosek aplikacyjny do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Niezbędnym elementem opracowywanego wniosku jest zawarcie porozumienia z Partnerem ze Słowacji. Powiat Limanowski współpracuje z Miastem Dolny Kubin i z tym miastem planowana jest realizacja wniosku i zawarcie porozumienia. W ramach wniosku planowane jest zacieśnienie współpracy pomiędzy branżą turystyczną działającą w powiecie limanowskim a branżą turystyczną zrzeszoną w klastrze turystycznym Orava w Dolnym Kubinie.

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga zgłosił także nowy punkt do porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Małopolskiego 13 czerwca br., kolejnego naboru wniosków w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych oraz mając na uwadze wniosek Gminy Łukowica, Powiat Limanowski planuje uruchomienie linii komunikacyjnej Limanowa – Łukowica – Limanowa ( przez Jadamowlę, Łukowicę Młyńczyska, Roztokę i Limanową).

XXVII Sesję Rady Powiatu Limanowskiego zakończyły wnioski i oświadczenia Radnych.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content