Odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu

  • W czwartek 18 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.

Podczas obrad radni podjęli uchwały m.in.:

– w sprawie ustalenia diet dla Radnych Powiatu Limanowskiego oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Limanowskiego. Podjęcie uchwał związane jest ze zmianami w przepisach prawa jakie zostały wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834). Przewodniczącemu Rady przysługiwać będzie dieta w wysokości 2,4-krotności (do tej pory było 1,5-krotność) kwoty bazowej (1789,42 zł) określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) i wyniesie 4294,60 zł. Wysokość diety pozostałych radnych zależeć będzie od pełnionej w Radzie funkcji: Wiceprzewodniczący Rady – 75% wspomnianej wyżej kwoty, Przewodniczący Komisji – 60%, Wiceprzewodniczący Komisji – 55%, Nieetatowy Członek Zarządu – 100%, pozostali radni – 40%. Wynagrodzenie Starosty Limanowskiego będzie stanowić 11,2-krotność kwoty bazowej i wyniesie 20 042,50 zł brutto.

–  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w wysokości 62 954,00 zł na realizację zadania „Opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi podziemie DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej”. Mając na uwadze potrzebę poprawy dostępności komunikacyjnej w kierunku Krakowa na trasie Limanowa – Gdów Marszałek Województwa Małopolskiego mając na względzie liczne postulaty Starosty Limanowskiego wsparte samorządami lokalnymi podjął się inicjatywy zmierzającej do budowy nowej drogi łączącej drogę wojewódzką DW965 w rejonie Limanowej z drogą wojewódzką DW 966 w okolicy Gdowa. Na obecnym początkowym etapie, konieczne jest opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego, które będzie miało na celu przeprowadzenie szeregu analiz prowadzących do wskazania zasadności realizacji przedmiotowego połączenia, a następnie do ewentualnego wyznaczenia najodpowiedniejszych korytarzy po przedmiotową inwestycję.

– w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/201/21 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Limanowa. Podjęcie uchwały związane było z realizowanym w partnerstwie z Miastem Limanowa zadaniem pn. „Budowa drogi łączącej DW 965 ul. Witosa) z drogą wewnętrzną (przedłużenie ul. Fabrycznej) na terenie po byłym CPN w Limanowej. Udział finansowy Powiatu Limanowskiego w realizowanym zadaniu wyniesie 1 550 637,27 zł.

– w sprawie utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej i uchylenia Uchwały Nr IV/48/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, która przedstawiła Wicestarosta Agata Zięba. Do zadań własnych powiatu, określonych w ustawie o pomocy społecznej,  należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Do tej pory Powiat Limanowski powierzał Miastu Nowy Sącz realizację zadania publicznego w tym  zakresie. Od 1 stycznia 2022 r. zadanie to będzie realizowane przez powiat samodzielnie. Ośrodek będzie działał w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie udzielał klientom (bez względu na posiadany przez nich dochód), znajdującym się w sytuacji kryzysowej kompleksowego wsparcia, poprzez zespół specjalistów, w skład którego wejdą między innymi: psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, pedagog, pracownik socjalny oraz prawnik. W ramach wsparcia stacjonarnego Ośrodek zapewni również schronienie w hostelu. Wszelka pomoc świadczona będzie nieodpłatnie.

– w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Następnie radni zapoznali się:

– z opinią RIO w zakresie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r
–  z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Limanowski
– z informacją o stanie kultury, turystyki i sportu w 2021 r.
– z informacją o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
– oraz z korespondencją oraz sprawami bieżącymi oraz wnioskami i oświadczeniami Radnych.

XXII Sesję Rady Powiatu Limanowskiego zakończyły wnioski i oświadczenia radnych.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content