Odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

XXVI Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

W środę 27 kwietnia br. odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.

Jednym z pierwszych punktów obrad było wręczenie nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w działalności sportowej z terenu powiatu limanowskiego za rok 2021. Nagrody w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego wręczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak. Więcej na ten temat w artykule : Przyznano nagrody zasłużonym w sporcie i kulturze

Podczas obrad Radni podjęli uchwały m.in.:
– w sprawie przekształcenia czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego i czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Mszanie Dolnej, które zostały włączone do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej. Zamiar przekształcenia szkół, a co za tym idzie zmiany adresu siedziby oraz lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uzyskał pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty. Dzięki uruchomieniu Liceum Ogólnokształcącego na terenie Mszany Dolnej młodzież powiatu z terenu gmin zagórzańskich mogłaby zdobywać wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych oraz ścisłych bez konieczności udawania się do liceów zlokalizowanych poza Mszaną Dolną,

– w sprawie przekształcenia Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej w Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Porębie Wielkiej. Zamiar przekształcenia placówki został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, który określił datę przekształcenia placówki na dzień 31 sierpnia 2022 r. Dzięki tej decyzji Rada mogła podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie. Infrastruktura DWDz będzie stanowić doskonałe zaplecze do działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Skorzystają na tym uczniowie przebywający wraz z opiekunami w schronisku dysponującym tanimi miejscami noclegowymi,

– w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin polega na koordynacji dwóch działań:
1. „Pomoc uczennicom w ciąży”. W ramach tego działania zostanie przygotowane miejsce/pokój w internacie przy Zespole Szkół w Tymbarku, z którego będzie mogła korzystać uczennica w ciąży, w celu kontynuowania nauki.
2. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.
Celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju – usług rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i innych, w zależności od potrzeb dziecka świadczonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrej.

Następnym punktem obrad było podjęcie przez Radnych uchwały w sprawie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Limanowskiego Szpitalowi Powiatowemu na wydzierżawienie mienia nieruchomego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego. Dyrekcja Szpitala im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wydzierżawienie gruntu, znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 61, na posadowienie kontenera dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W związku z potrzebą przekształcenia pomieszczenia obecnie zajmowanego przez RCKiK mieszczącego się w budynku Pulmonologii na utworzenie izolatek dla pacjentów Pulmonologii z podejrzeniem gruźlicy, od dłuższego czasu prowadzone były ustalenia w sprawie uruchomienia punktu krwiodawstwa poza budynkiem Szpitala. Jak podkreślił na sesji Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, punkt krwiodawstwa pozostanie i będzie funkcjonował nadal na terenie powiatu limanowskiego, ponieważ jest on niezbędny dla funkcjonowania służby zdrowia. W powiecie Limanowskim jest wielu honorowych dawców krwi – ludzi którzy bezinteresowne dzielą się z potrzebującymi tym cennym darem – krwią.

Kolejnymi punktami podanymi pod obrady Radnych było podjęcie uchwał:
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Limanowa, dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu rekreacyjno – sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej – etap II.
Etap drugi inwestycji dotyczy opracowania projektu budowlanego i wykonawczego z wszelkimi uzgodnieniami, opracowaniami i zgodami koniecznymi do uzyskania pozwolenia oraz opracowania dokumentacji przetargowej przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. W wyniku przeprowadzonego przez Miasto Limanowa przetargu na realizację tego zadania, została zawarta umowa na kwotę 118 080,00 zł brutto z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą „Primtech” z siedzibą w Tarnowskich Górach. Mając na uwadze przepisy zawarte w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Limanowskim a Miastem Limanowa, stanowiące o partycypacji stron w udziale własnym budżetu przedsięwzięcia wynoszącym po 50% kosztów inwestycji pomniejszonych o dofinansowanie, pomoc finansowa dla Miasta Limanowa w celu realizacji II etapu wyniesie 59 040,00 złotych,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobra na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wieży widokowej na Mogielicy”. Zarząd Powiatu Limanowskiego w odpowiedzi na wspólne pismo Wójtów Gminy Dobra, Słopnice i Kamienica w sprawie wsparcia finansowego przebudowy wieży widokowej na górze Mogielica, mając na względzie utrzymanie atrakcyjności turystycznej tego obszaru, podjął uchwałę wyrażającą chęć udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobra w celu wspólnej realizacji tej inwestycji oraz podpisał w tej sprawie list intencyjny, uwarunkował w nim jednak udział w tym przedsięwzięciu, wyrażeniem zgody przez Radę Powiatu Limanowskiego. Łączny koszt inwestycji wynosi 1 002 794,40 zł.
Podział tych środków przedstawia się następująco: – Województwo Małopolskie – 300 000 zł,
– Powiat Limanowski, Gminy Kamienica, Słopnice i Dobra – po 175 698,60 zł czyli łącznie 702 794,40 zł.

Następnie Radni podjęli również uchwały:
– w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Środki otrzymane z Funduszu na realizację powyższych zadań wynoszą 3 148 267,00 zł,

– w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego na rok 2022”. Rada Powiatu Limanowskiego na podstawie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej.
Potrzebami określonymi na bieżący rok są:
1) Rozwój działalności ośrodka interwencji kryzysowej poprzez rozszerzenie poradnictwa specjalistycznego o psychoterapię indywidualną.
2) Pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zapewnieniu podstawowych potrzeb życiowych, doradztwa oraz pomocy w załatwieniu spraw urzędowych.
3) Doskonalenie usług pomocowych oraz oferty wsparcia kierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.

Podczas sesji Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021. Radni zapoznali się także z informacją o stanie bezrobocia w powiecie limanowskim oraz realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017-2023 w 2021 roku.

XXVI Sesję Rady Powiatu Limanowskiego zakończyły wnioski i oświadczenia radnych.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content