Ogłoszenie

IKONKA INFORMACJI

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości położonej w Szczyrzycu. Przedmiot przetargu stanowi: Najem działki ewidencyjnej nr 232/5 pow. 0,57 ha, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00044909/9

Minimalną stawkę czynszu za wynajem powierzchni użytkowej w/w działki ustalono
w wysokości 5000,00 zł netto miesięcznie plus należny podatek VAT.

Minimalne postąpienie 5,00 zł.

Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik działki nr 232/5 położone
w Szczyrzycu leżą w terenach usług publicznych (oświaty, kultury, zdrowia).

TERMIN przetargu ustala się na dzień 24 listopada 2022r. godz. 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 5000,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Nr rachunku: 57 -8804-0000–0000–0012–2353–0013. Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 21 listopada 2022 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu.

Okres najmu wynosi 4 lata od dnia podpisania umowy.

Warunkiem zawarcia umowy jest przedłożenie przez wygrywającego przetarg dokumentów potwierdzających prawo do prowadzenia szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej) o uprawnieniach szkół publicznych.

Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na okres do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl.

 

Ogłoszenie o I przetargu 2022 (PDF)

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content