OGŁOSZENIE

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomościami o nieregulowanym stanie prawnym. 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jonasza Odrzywołka w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stara Wieś gm. Limanowa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2450/1 o powierzchni 0,14 ha, w celu zapewnienia dojazdu na wybudowanie urządzeń łączności publicznej na działce ew. nr 2440/2, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play o nr LIM7011D wraz z wewnętrzną linią zasilającą”.

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, dotyczy to również sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w w/w terminie zgłosiły się do siedziby Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 budynek C II piętro pokój nr 224 w godzinach 7.30 – 15.30, telefon (18) 3337-919 celem wykazania swoich praw rzeczowych do  przedmiotowej nieruchomości.

Treść obwieszczenie

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content