Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”.

Zadanie dotyczy prowadzenia na terenie Powiatu Limanowskiego domu pomocy społecznej dla 100 osób przewlekle i psychicznie chorych z uwzględnieniem zabezpieczenia miejsc dla osób dotowanych. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08 2027 r.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. Z 2020 r. poz. 1057 mu późn. zm.), realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, jeżeli cele statutowe tych podmiotów obejmują prowadzenie działalności objętej konkursem.

Na dofinansowanie realizacji zadania przeznacza się dotację w wysokości uzależnionej od liczby mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. a także mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem oraz w wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Małopolskiego na każdy rok budżetowy.

Oferty należy składać do 15 lipca br. do godz. 15.15 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. J. Marka 9 osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej:„Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”. Podany termin jest terminem ostatecznym.

W przypadku składania ofert  za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie konkursu jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – Monika Nawalaniec,

Ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa, p 138

Tel. (18) 333-78-28

OGŁOSZENIE-zlecenie zadania

UCHWAŁA- zlecenie zadania

2024-06-15 22:58:53, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa