OGŁOSZENIE O PRZETARGU

informacja

Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Limanowej obręb 3, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 380/62 o pow. 0,2255 ha, objęta księgą wieczystą NS1L/00041721/6.

Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Fabrycznej w Limanowej obręb 3, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 380/62 o pow. 0,2255 ha, Zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu, oraz Regulaminem przetargu minimalną cenę wywoławczą za 1 m2 powierzchni w/w gruntu ustalono w wysokości 0,50 zł netto. Wpłata wadium w kwocie 2255,00 zł. Minimalne postąpienie 0,01 zł/1m2 netto.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka znajduje się w terenie usług użyteczności publicznej i usług komercyjnych o symbol planu U/Kz. Bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Parking.

Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

TERMIN przetargu ustala się na dzień 28 listopada 2019 r. godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204b).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dwumiesięcznej minimalnej stawki czynszu dzierżawy w kwocie – 2255,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr rachunku: 57 -8804-0000–0000–0012–2353–0013.
Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 25 listopada 2019 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub oryginalne pełnomocnictwo notarialnie poświadczone na przystąpienie współmałżonka do przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu.
Okres dzierżawy wynosi do 5 lat od dnia podpisania umowy.
Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na okres do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przedmiocie dzierżawy, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy dzierżawy można odebrać
w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowowski.pl.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content