Ogłoszenie o przetargu

Biały wykrzynik w niebieskim okręgu

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Limanowej ul. Rynek 25 .

Przedmiot przetargu stanowi lokal w skład których wchodzą 2 pomieszczenia usługowo- biurowe, pomieszczenie socjalne i węzeł sanitarny  o łącznej powierzchni użytkowej 50,4 m2 znajdujący się w budynku położonym w Limanowej ul. Rynek 25 z przeznaczeniem na cele gastronomiczne. Minimalna cena wywoławcza wynosi 60 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej netto. Minimalne postąpienie 0,60 zł/1m2 netto.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa działka leży w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwer, w strefie ochrony konserwatorskiej o symbolu ZP/kz.
Ze względu na lokalizację (płyta Rynku) nie przewiduje się miejsc parkingowych.

TERMIN przetargu ustala się na dzień 5 października 2020 r. godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dwumiesięcznej minimalnej stawki czynszu najmu w kwocie 6050 na konto Starostwa Powiatowego
w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Nr rachunku: 57 -8804-0000–0000–0012–2353–0013.

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 1 października 2020 r.

Podatek od nieruchomości pokrywa Najemca.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie
o wyniku przetargu.

Okres najmu lokalu do 31 grudnia 2025 r.

Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na okres do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać
w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content