Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Ogłoszenie o przetargu

12 lutego 2024 r.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu znajdującego się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Fabrycznej 1 w Limanowej. Przedmiot przetargu stanowi najem lokalu nr 7 o powierzchni 215,01 m2, znajdującego się na parterze budynku Inkubatora Przedsiębiorczości, posadowionego na działce ew. nr 380/64 przy ul. Fabrycznej 1 w Limanowej.

Minimalna cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej w/w lokalu ustalona została w wysokości 14,00 zł netto. Minimalne postąpienie 0,14 zł.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa działka, na której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem, leży w terenie działalności produkcyjno- usługowej PU3 w strefie ochrony konserwatorskiej.
Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

Termin przetargu ustala się na dzień 29 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dwumiesięcznej minimalnej stawki czynszu najmu w kwocie – 6020,28 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr rachunku: 57-8804-0000–0000–0012–2353–0013.
Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 23 lutego 2024 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu.
Okres najmu lokalu wynosi do 5 lat od dnia podpisania umowy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl.

2024-04-19 23:59:21, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa