Ogłoszenie o przetargu

Wykrzyknik

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 27,50 m2, znajdującego się
na parterze budynku „B” Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego stanowi pomieszczenie oznaczone nr 016 o pow. 27,50 m2 znajdujące się na parterze budynku „B” Starostwa Powiatowego w Limanowej posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/2 przy ul. Józefa Marka 9.  Zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu, oraz Regulaminem przetargu minimalną cenę wywoławczą za 1 m2 powierzchni użytkowej w/w pomieszczeń ustalono w wysokości  50 zł netto. Wpłata wadium w kwocie 2750 zł. Minimalne postąpienie 0,50 zł/1m2 netto.

W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka znajduje się w terenie usług użyteczności publicznej i usług komercyjnych o symbol planu U/Kz. Bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Parking.

Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

TERMIN przetargu ustala się na dzień 15 stycznia 2019 r. godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204b).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dwumiesięcznej minimalnej stawki czynszu najmu w kwocie  – 2750,00 zł  na konto Starostwa Powiatowego
w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Nr rachunku: 57 -8804-0000–0000–0012–2353–0013.

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 11 stycznia 2019 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego

Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub oryginalne pełnomocnictwo notarialnie poświadczone na przystąpienie współmałżonka do przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie
o wyniku przetargu.

Okres najmu pomieszczeń wynosi do 10 lat od dnia podpisania umowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na okres do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać
w Wydziale  Gospodarowania Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 203 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl.

image_pdfimage_print

Udostępnij