Ogłoszenie

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 380/74 o powierzchni 0,2147 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00041721/6 położonej w Limanowej obręb 3 miasta Limanowa.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem rokowań wyznaczone były terminy przetargów:
I przetarg – 12 października 2022 r.,
II przetarg – 2 grudnia 2022 r.

 

1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach.
Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na dzienniku podawczym znajdującym się na I piętrze budynku „B” Starostwa w terminie do 24 lutego 2023 r. do godz. 15.30.
Na kopercie umieszcza się napis: „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ROKOWANIACH NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. FABRYCZNEJ W LIMANOWEJ”.

2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać.
1) Imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań lub nazwę oraz siedzibę jeżeli uczestnikiem rokowań jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,
2) proponowaną cenę nabycia nieruchomości i słownie,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
4) oświadczenie jaki rodzaj działalności zamierza oferent prowadzić na nabytej nieruchomości,
5) podpis uczestnika rokowań i data sporządzenia zgłoszenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki.

3. Wysokość ceny wywoławczej
Cena wywoławcza stanowiąca podstawę rokowań wynosi: 137 760,00 brutto.
1) Szczegółowe informacje o przedmiocie rokowań można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224. Ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl.
2) Termin i miejsce przeprowadzania rokowań, otwarcia części jawnej rokowań i części ustnej rokowań:
3) Otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się 28 lutego 2023r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. J. Marka 9 budynek „C” w pokoju nr 204 o godz. 10.00.
4) Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu jawnej części rokowań.

4. Wpłata zaliczki
Zgłaszający udział w rokowaniach winien dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 5000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego na nr rachunku: 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013 w terminie do 24 lutego 2023r.

5. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie:
1) dokument tożsamości;
2) dowód wpłaty zaliczki w oryginale – brak spełnienia tego wymogu skutkuje niedopuszczeniem zgłoszenia do części ustnej rokowań.

6. Obciążenia:
Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna planowana do przekazania na rzecz MZGKiM wraz ze służebnością przesyłu na rzecz Miasta Limanowa.

7. Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:
Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 % wartości gruntu.
Opłata roczna jest płatna z góry za dany rok w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej.
Zasady aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego określa art. 77 pkt. 1 i 2 oraz art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Obecnie opłata ta wynosi 1322,98 zł.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży na podstawie rokowań,
Zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał rokowania uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku rokowań.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą rokowań. W sytuacji, gdy osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim i posiada ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo poświadczone notarialnie na przystąpienie współmałżonka do rokowań.
W momencie posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do rokowań przedłożyć komisji oryginał dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową.

Rokowanie można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
W części jawnej rokowań komisja w obecności uczestników:
– podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,
– otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,
– sprawdza pozostałe dokumenty, które zgodnie z zasadami rokowań uczestnicy są zobowiązani posiadać przy sobie,
– przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań, ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia;
– nie odpowiadają warunkom rokowań,
– zostały złożone po wyznaczonym terminie,
– są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści,
– nie zawierają danych jakie zgodnie z warunkami rokowań powinno zawierać zgłoszenie lub dane te są niekompletne,
– do zgłoszenia nie dołączono kopii, dowodu wpłacenia zaliczki,
– osoba obecna na części jawnej w imieniu uczestnika rokowań nie posiada przy sobie wymaganych zgodnie z zasadami rokowań dokumentów dot. uczestnika rokowań.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie warunków koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań, komisja dokonuje wyboru nabywcy lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy z zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami. Rokowania uważa się za zakończone z chwilą podpisania protokołu.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań (zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku rokowań), jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Zaliczka podlega zwrotowi uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań. Zaliczka wpłacona przez uczestnika nie rodzi skutków prawnych w zakresie podatku VAT. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się jako przedpłata na poczet ceny nabycia nieruchomości i nie podlega oprocentowaniu.
Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni – od dnia doręczenia zawiadomienia na piśmie.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, względnie nie uiści ceny nabycia w przewidzianym terminie, sprzedawca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Organizator rokowań może je odwołać podając niezwłocznie informację o ich odwołaniu do publicznej wiadomości.
Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni, od dnia ogłoszenia wyniku rokowań, zaskarżyć do Zarządu Powiatu Limanowskiego czynności związane z ich przeprowadzeniem.
Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:

zgłoszenie w rokowaniach
oświadczenie o zapoznaniu

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content