Ogłoszenie o zamiarze ograniczeni sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Henryka Jędrzejka w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Słopnice Królewskie gm. Słopnice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3507 o powierzchni 0,57 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie prac polegających na posadowieniu projektowanych urządzeń gazowych w postaci rurociągu gazowego dn63PE w ramach inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na dz. ew. nr 4873, 4870, obręb ewidencyjny Słopnice Królewskie, jednostka ewidencyjna gmina Słopnice”.

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, dotyczy to również sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w w/w terminie zgłosiły się do siedziby Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 budynek C II piętro pokój nr 224 w godzinach 7.30 – 15.30, telefon (18) 3337-919 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.

Treść ogłoszenia

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content