Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Otwarto ruch w ul. J. Marka

W  związku z dokonanym Komisyjnym odbiorem technicznym z udziałem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi,  Członka Zarządu Powiatu Wojciecha Włodarczyka oraz Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy – odcinkowej przebudowy drogi  powiatowej ul. Józefa Marka w Limanowej ( od Rynku  do ronda k/ sądu) z dniem dzisiejszym (23.12)  przywrócono  ruch kołowy i pieszy .

Zakres wykonanych robót drogowych obejmował: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, kanalizacji opadowej, nawierzchni chodników  z płytek granitowy wymianę krawężników, przebudowę skrzyżowania z ul. Krótka wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych  oznakowanie drogowe. Mając na uwadze obecne warunki atmosferyczne wykonanie oznakowania poziomego ( linie segregacyjne , przejścia dla pieszych ) będzie miało miejsce  w okresie wiosennym, jednak mając na uwadze znaczny ruch pieszy na nin. drodze zdecydowano warunkowo wykonać malowanie poziome tylko przejść dla pieszych. W trakcie  przebudowy nin. odcinka drogi  nastąpiła także wymiana przez poszczególnych właścicieli na własny koszt sieci uzbrojenia podziemnego: wodociągowej, gazowej, energetycznej i oświetleniowej . Staraniem władz miasta wykonano wymianę istniejących słupów oświetlenia ulicznego.  Partnerem  realizacji zadania było Miasto Limanowa.  Wartość zadania  1,1 mln zł. Wykonawcą było .P.B.I. DUDA Grażyna Duda z Łostówki.

Zdjęcie remontowanego fragmentu ulicy pod Starostwem.

Niewielkie utrudnienia w ruchu pieszych mają jeszcze miejsce na wysokości nowobudowanej galerii Szubryt. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami położenie nowej nawierzchni chodnika na nin. odcinku nastąpi przez właściciela galerii z chwilą zakończenia prac elewacyjnych, usunięcia rusztowań . Obecnie dla zapewnienia możliwości przejścia został wyznaczony  pas ruchu pieszych.  Wykonanie tych prac na pewno wpłynie na ogólny wizerunek estetyczny tej części centrum miasta Limanowa.

Pragniemy zaznaczyć , że na całym odcinku drogi obowiązuje ZAKAZ zatrzymywania się postoju „B-36”  zarówno na jezdni jak i chodniku , a już obserwujemy parkowanie samochodów na chodnikach.  Prosimy o stosowanie się do ZAKAZU i dbanie o bezpieczeństwo.

2021-12-07 13:27:50, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa