Otwarty konkurs ofert dla działań informacyjno-edukacyjnych dla III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

plakat "BO Małopolska"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”. Oferty można składać do 1 marca 2018 roku do godz.16.00.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Kampania służyć ma zwiększeniu świadomości mieszkańców Małopolski dotyczącej III Edycji Budżetu Obywatelskiego, kształtowaniu i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz zwiększaniu partycypacji społecznej mieszkańców Małopolski poprzez ich czynne włączenie i zaangażowanie w całym procesie wdrażania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (w szczególności do tworzenia i zgłaszania przez mieszkańców własnych projektów zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz do brania udziału w głosowaniu na wybrane zadania).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty
w terminie do dnia: 1 marca 2018 roku do godz.16.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia naboru ofert.

Źródło: UMWM

Autor : K.Syjud/ WPPiP
image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content