Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Podpisano umowę na dokończenie przebudowy drogi powiatowej 1555K Łososina Dolna – Młynne

29 czerwca 2023 r. w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla dokonano podpisania umowy z wykonawcą – Firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. reprezentowanym przez Kierownika Grupy Tarnów Jarosława Prusaka – na wykonanie zadania drogowego pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km od 5+831 do 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do 15+902 w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa.

Zakres robót pozostałych do wykonania obejmuje: odcinek I w km 5+831–8+250 [ dł. 2,4 km ] pomiędzy miejscowościami: Kobyłczyna, Ujanowice a Strzeszyce oraz odcinek w km 12+000 – 15+902 [dł. 3,9 km] pomiędzy miejscowościami Kamionka Mała a Laskowa (do mostu k/ Kościoła). Ogółem o długości 6,3 km.  

Zakres robót będzie obejmował:

Odcinek I – wykonanie zatoki autobusowej w m. Kobyłczyna, odcinkową wymianę konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem – rejon pomiędzy CPN w Ujanowicach a Strzeszycami, likwidację przełomów zapadnięć, utwardzenie pobocza drogi, położenie nowych warstw bitumicznych wraz z wzmocnieniem siatką stalową, regulacja odwodnienia liniowego wzdłuż drogi, przebudowę zjazdów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem drogowym.

Odcinek II – odcinkową, pełną wymianę konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem pomiędzy Kamionką Małą a Laskową, likwidację zapadnięć i przełomów, wzmocnienie pobocza drogi, regulację odwodnienia liniowego, umocnienie odcinkowe skarp drogi, wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej pomiędzy mostami w Laskowej, położenie nowych warstw bitumicznych jezdni wraz z wzmocnieniem siatką stalową i częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza drogi, wykonanie nawierzchni utwardzonej zatoki autobusowej w rejonie mostu łukowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem drogowym.

W pierwszej kolejności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót będą prowadzone roboty na II odcinku j.w. pomiędzy Kamionką Małą a Laskową.

Zakończenie całości zakresu zadania planowane jest do września 2024 r.

Wartość  zadania  zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wynosi  21 832 851,08 zł. brutto. 

2024-07-25 11:27:22, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa