Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – diagnoza potrzeb

Grafika przedstawiająca osobę niepełnosprawną wraz ze swoim asystentem

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Powiatu Limanowskiego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu lub innym traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu.

Kto może być asystentem?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2.  posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
  Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej (Z zastrzeżeniem, że usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Szczegółowe informacje dot. Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 znajdziesz tutaj: Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców Powiatu Limanowskiego o kontakt z tut. Centrum w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 4 listopada 2022 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, telefonu kontaktowy: 18 33 37 825.

UWAGA!!! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług Asystenta !

Źródłem finansowania Programu będą środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content