Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Projekt „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”

Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet X Wiedza i kompetencje, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz budżetu państwa. Jest to kolejna edycja rozpoczętego w 2017 roku projektu, skierowanego do szkół zawodowych z terenu powiatu limanowskiego.

W bieżącym roku, w ramach Projektu, rozpoczęto rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej, w celu utworzenia pracowni budowlanej. W ramach rozbudowy zostaną dostosowane pomieszczenia istniejących warsztatów, a także powstanie nowa pracownia budowlana. W części istniejącej pracowni planuje się takie pomieszczenia jak: szatnie męską i damską, sanitariaty (WC z dostosowaniem dla niepełnosprawnych, umywalnie) oraz część brudną (mycie narzędzi budowlanych). W części stworzonej pracowni przewiduje się wydzielenie pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia magazynowego oraz pracowni zajęć praktycznych (wolna przestrzeń z możliwością wydzielenia trzech stanowisk pracy na okres egzaminów za pomocą przegród ruchomych). Maksymalna liczba osób korzystających jednocześnie z pracowni budowlanej to ok 50 osób.

Widok na szkołe podczas remontu. Remontowana cześć szkoły. Stan surowy.

Ponadto w ramach projektu zrealizowano warsztaty szkoleniowe dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym w Dobrej, takie jak: warsztaty stolarskie, warsztaty ogrodnicze, warsztaty kulinarne, warsztaty gospodarstwa domowego, a także zajęcia wyrównawcze. W ramach tych zajęć zakupiono wiele pomocy dydaktycznych.

Dwie osoby - dziewczyka i chłopiec podczas przecinania drewnianej palety piłą ręczną.

W ramach projektu zrealizowane zostaną także:

 • studia podyplomowe dla nauczycieli
 • kursy doskonalące dla nauczycieli
 • kursy dla uczniów (branża mechaniczna i górniczo – hutnicza, branża turystyczno – gastronomiczna, branża budowlana, a także inne spoza wymienionych branż)
 • kursy dla uczniów z prawa jazdy
 • doradztwo edukacyjno – zawodowego
 • płatne staże zawodowe
 • realizacja stypendiów dla uczniów uzdolnionych
 • realizacja wizyt zawodoznawczych
 • zajęcia wyrównawcze
 • zakup wyposażenia/pomocy dydaktycznych do wszystkich szkół ujętych w projekcie

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020 – 2023. Projektem objęte są:

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej,
 • Zespół Szkół nr 1 w Limanowej,
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej.

Łączna wartość projektu wynosi: 7 901 590,21 zł.

Kwota dofinansowania wynosi:  7 110 416,71 zł,

Realizatorem projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie jest Powiat Limanowski (w zakresie działań inwestycyjnych, wyposażenia oraz postępowań przetargowych) wraz z Zespołem Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Limanowej (pozostałe działania).

 

 

 

2021-09-24 20:40:00, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa