Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

W najbliższy poniedziałek tj. 1 czerwca rozpocznie się trzeci już nabór wniosków o dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Nabór został ogłoszony przez działającego z upoważnienia Starosty Limanowskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej na podstawie art. 15 zzb ust.10, art. 15zzc ust. 8 i art. 15 zze ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm) i będzie trwał od 1 czerwca 2020 r. do 14 czerwca 2020 r. tj. przez okres 14 dni (decyduje data wpływu wniosku do urzędu)! Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się składanie wniosków w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poprzez pozostawienie dokumentów w skrzynce podawczej wystawionej w Limanowej, przy ul. Józefa Marka 9 (przy wejściu do Klubu Pracy) lub w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej 4 (przy wejściu do LPIK).

Już ponad 6 tys. przedsiębiorców z terenu powiatu limanowskiego otrzymało na swoje rachunki bankowe dofinansowanie lub pożyczkę, przyznane przez Starostę Limanowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej,  w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej COVID-19. Zrealizowanych zostało już ponad 90% złożonych wniosków i wypłacono przedsiębiorcom ponad 30 mln złotych. Limanowski urząd pracy znajduje się w czołówce urzędów pracy w Polsce, które najlepiej radzą sobie z udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom.

Przypominamy, że pieniądze z pożyczki i dofinansowania powinny zostać wydane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym ustawą tj. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i dofinansowanie części kosztów zatrudnienia pracowników. Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Warunkiem umorzenia pożyczki przez starostę będzie złożenie stosownego wniosku wraz z oświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej przez wymagany okres, w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku. Nabór wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców jest naborem ciągłym. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w ramach naborów ogłaszanych przez dyrektora urzędu pracy.

Apelujemy o staranne wypełnianie wszystkich pól wniosków, które wraz z załącznikami najlepiej przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl. Dokładne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami znacznie przyspieszy proces przyznawania i wypłaty pożyczki lub dofinansowania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Tarcza antykryzysowa”.

Informacje dodatkowe uzyskać można również telefonicznie pod nr tel. 18/33 37 862, 18/33 37 916 lub 18/33 75 850.

2021-10-17 09:24:02, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa