Trwa nabór wniosków w konkursie MEN dla organizacji pozarządowych, które chcą wesprzeć uczniów oraz rodziców

zdjęcie przedstawiające klasę podczas lekcji
Ruszył nabór wniosków do konkursu pn. Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie. Pula środków, jakie przeznacza Ministerstwo Edukacji Narodowej na dotacje, to ponad 3 mln zł. Składanie ofert potrwa do 29 maja 2020 r.

Konkurs został ogłoszony w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Przedmiotem zadania jest opracowanie i realizacja:

  • Moduł I – Opracowanie i upowszechnienie interaktywnego przewodnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, który zawierać będzie praktyczne i skuteczne rozwiązania w zakresie wzmacniania czynników chroniących i ograniczaniu czynników ryzyka w środowisku szkolnym.
  • Moduł II – Przygotowanie i uruchomienie kanału online informacyjno-edukacyjnego dla rodziców.
  • Moduł III – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń online dla nauczycieli i rodziców dotyczących upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych zasad komunikacji oraz mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej jako metod rozwiązywania konfliktów i zapobiegania agresji i przemocy w relacjach społecznych.
  • Moduł IV – Przygotowanie koncepcji i stworzenie poradni online z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla uczniów i wychowanków, ich rodziców, nauczycieli.
  • Moduł V – Realizacja szkoleń online dla nauczycieli i rodziców z edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością, w tym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sensorycznymi, w dwóch podstawowych aspektach: zwiększenie możliwości życiowych oraz sposoby uniknięcia destrukcyjnych doświadczeń.

Uprawnione podmioty mogą składać oferty na całe zadanie (moduły od I do V) bądź wybrane moduły. Dopuszczalne jest zaplanowane nawet tylko 1 modułu.

Kto może starać się o dotacje?

Oferty realizacji zadania mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania MEN przeznaczyło środki publiczne w wysokości ponad 3 mln zł, z podziałem:

  • Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu I wynosi 300 000 zł;
  • Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu II wynosi 200 000 zł;
  • Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu III wynosi 1 500 000 zł;
  • Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu IV wynosi 1 000 000 zł;
  • Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu V wynosi 164 999,95 zł.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Uwaga: Oferent musi zapewnić wkład własny w wysokości minimum 5% całkowitej wartości zadania.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej MEN. 

źr.: malopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content