Wojewoda Małopolski zaprasza organizacje pozarządowe do złożenia ofert na realizację zadania publicznego

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Do 25 maja 2022 r., trwa składanie ofert przez organizacje pozarządowe w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zorganizowania i koordynacji współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi, preferowane jest zaangażowanie organizacji w następujących obszarach:

zapewnianie aprowizacji -przygotowanie, dostarczenie, dystrybucja pożywienia i napojów dla potrzebujących,
udzielanie pomocy rzeczowej – segregacja, podział, dostarczenie/dowóz, odbiór zorganizowanej pomocy rzeczowej do potrzebujących,
udzielanie pomocy usługowej/świadczeniowej – usługi tłumaczenia, pomoc psychologiczna, opieka nad nieletnimi, pomoc w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zwierzętami podróżującymi z uchodźcami,
podstawowej opieki medycznej,
świadczenia informacyjnego – udzielanie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy, rodzajów pomocy, legalizacji pobytu, wskazania miejsca zakwaterowania etc,
świadczenia transportu – rozpoznawania wśród osób zapotrzebowania na transport, rozpoznania kierunków transportu, formy transportu,
utrzymania porządku – zaangażowanie w prace porządkowe.

Uzyskanie dofinansowania powierzonych do realizacji zadań będzie możliwe po złożeniu przez organizacje pozarządowe oferty, zgodnie z załącznikiem.

Złożenie oferty jest zgodne z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta zawiera:

szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
termin i miejsce realizacji zadania publicznego (od 24 lutego 2022 r.),
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o ewentualnej planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferta winna zawierać również informacje o czasie, miejscu i zakresie działań zrealizowanych po 24 lutego 2022 r. Wojewoda zastrzega, że złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem środków.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy dwie lub więcej organizacji pozarządowych, związków zawodowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie umowy między zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Zleceniobiorcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 wskazanej ustawy.

Podstawą udzielenia dofinansowania będzie zawarcie z Wojewodą Małopolskim umowy o realizację zadania publicznego, po weryfikacji i akceptacji złożonej oferty. Umowa, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie określać:

szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki zostały przyznane środki, termin i miejsce jego wykonania,
wysokość przyznanych środków i tryb płatności,
termin wykorzystania środków, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
tryb kontroli wykonywania zadania,
termin i sposób rozliczenie przyznanych środków,
termin zwrotu niewykorzystanych w części środków, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania,
sposób identyfikacji osób realizujących zadania w imieniu zleceniobiorcy (identyfikatory wydane przez wojewodę itp.).

Przedstawiając powyższe, uprzejmie proszę Państwa Starostów o przekazanie powyższej informacji do organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu, uwzględniając ich dotychczasową działalność i szczególne zaangażowanie.

WZÓR OFERTY: TUTAJ

Organizacje pozarządowe działające w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy winny złożyć oferty do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi, w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2022 r. na adres na adres mailowy: muwngo@malopolska.uw.gov.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content