WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W DRODZE DAROWIZNY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

informacja

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Starosta Powiatu Limanowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

123456
 

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 4692 o pow. 2,56 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr NS2L/00019210/5, stanowiąca własność Skarbu Państwa w udziale wynoszącym 144/800 części.

 

Nieruchomość winna być wykorzystana na realizację celu publicznego wynikającego z art. 6 pkt 9b ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, zatwierdzonym  uchwałą Rady Gminy  Nr XXVIII/232/04 z 31.08.2004 r. przedmiotowy grunty leży częściowo w terenach o symbolu  – 1.2a ZL –tereny lasów ochronnych, obejmujące lasy Państwowe, tereny  Gorczańskiego Parku Narodowego oraz częściowo w 1.3 R – tereny rolne osuwiskowe. Teren na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

 

Nieruchomość znajdująca się w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego. Teren pokryty cennymi siedliskami, jak również gatunkami roślin chronionych.

 

Szacunkowa wartość przedmiotu darowizny określona została na kwotę

32 256,00 zł.

 

 

 

 

Na mocy zarządzenia

z 3 lutego 2020 r. Starosta Limanowski uzyskał zgodę Wojewody

Małopolskiego na dokonanie darowizny.

 

Uwaga!

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu. Starosta Limanowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content