WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W DRODZE DAROWIZNY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Informacja, logo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W DRODZE DAROWIZNY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Starosta Powiatu Limanowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Dobra.

 

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

123456
 

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa pozostająca w użytkowaniu wieczystym Gminy Dobra położona w Dobrej, oznaczona jako działka ewidencyjna  nr 1265/4 o pow. 0,0535 ha, objęta księgą wieczystą Nr NS2L/00024486/8

 

 

Nieruchomość winna być wykorzystana na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy Dobra, w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb miejscowej ludności dotyczących organizacji ruchu drogowego i utrzymania dróg publicznych.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego

Gminy Dobra, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Dobra Nr XXIII/143/16 z 22.08.2016 r., działka będąca przedmiotem wniosku położona w Dobrej, znajduje się w terenach usług publicznych, w strefie ochrony konserwatorskiej, symbol –2.2UP/kz.

 

 

Nieruchomość wykorzystywana na potrzeby drogi publicznej.

 

Szacunkowa wartość przedmiotu darowizny określona została na kwotę
10 500,00 zł.

 

 

 

 

Na mocy zarządzenia
z 9 grudnia 2019 r. Starosta Limanowski uzyskał zgodę Wojewody

Małopolskiego na dokonanie darowizny.

Uwaga!

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu. Starosta Limanowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

image_pdfimage_print

Udostępnij