Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ikonka z białą małą literą i na niebieskim okrągłym tle

24 listopada 2023 r.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
Działka ewidencyjna nr 706, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00041721/6 położona w Limanowej obręb 3.

 

II. Powierzchnia nieruchomości.
Działka ewidencyjna nr 706 o pow. 0,1443 ha.

III. Opis nieruchomości.
Niezabudowana działka ewidencyjna nr 706 stanowi wąski pas gruntu o zmiennej szerokości. Teren o większym zróżnicowaniu, ze spadkiem w kierunku zachodnim. Działka położona jest częściowo wzdłuż rzeki Sowliny, stanowi teren zadrzewiony i zakrzewiony, w pozostałej części stanowi teren porośnięty trawami. Posiada dostęp do drogi publicznej.

IV. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa dz. ew. 706 położona jest w strefie oznaczonej symbolem planu P/U3/kz – tereny działalności produkcyjno – usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej, w strefie ochrony konserwatorskiej.
P/U3 – obejmujące przejęte przez Starostwo Powiatowe w Limanowej tereny po dawnej rafinerii nafty w Sowlinach, na których została ustalona Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej, w obrębie której obowiązują ustalenia jak dla terenów o symbolu P/U oraz ustalenia dla terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej kz.
P/U – tereny działalności produkcyjno – usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej obejmują tereny produkcyjno – usługowe, w obrębie których dopuszcza się zarówno działalność produkcyjną, przy utrzymaniu uciążliwości zakładu wyłącznie w granicach własnego terenu, jak też działalność handlową, hurtową i detaliczną oraz inną działalność usługową.
Dodatkowo teren dawnej Rafinerii (w tym obecna Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej) leży w strefie ochrony konserwatorskiej – z uwagi na zabytkowy charakter pozostałości tego rodzaju budownictwa przemysłowego w rejonie limanowskim istnieje konieczność uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej na tym terenie na etapie remontów i przebudowy istniejących obiektów i urządzeń, a także zamiaru realizacji nowych obiektów z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

V. Termin zagospodarowania nieruchomości.
Nie dotyczy.

VI. Cena nieruchomości.
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego dz. ewid. nr 706, została określona w wysokości 40 000,00 zł netto, do której naliczony zostanie należny podatek VAT 23%, co daje 49 200,00 zł brutto.

VII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu określonej w operacie szacunkowym sporządzonym w celu aktualizacji opłaty rocznej.

VIII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Nie dotyczy.

IX. Terminy wnoszenia opłat.
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego jest płatna z góry w terminie do 31 marca każdego roku.

X. Zasady aktualizacji opłat.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Zasady aktualizacji opłat określa art. 77 pkt. 1 i 2 oraz art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

XI. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży na podstawie uchwały Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXVI/341/23 z 9 listopada 2023 r.

XII. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do 8 stycznia 2024 r.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content