WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

informacja

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

123456
Działka ewidencyjna nr 380/62
o powierzchni 0,2255 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 3, Miasto Limanowa, objętej księgą wieczystą KW Nr NS1L/00041721/6.

 

Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie
z przeznaczeniem
w planie zagospodarowania przestrzennego.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka ewidencyjna nr 380/62 położona jest w strefie oznaczonej symbolem planu P/U3 obejmującym przyjęte przez Starostwo Powiatowe w Limanowej tereny po dawnej rafinerii nafty w Sowlinach, na których została ustalona Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej, w obrębie której obowiązują ustalenia jak dla terenów o symbolu P/U oraz ustalenia dla terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej kz.

P/U – tereny działalności produkcyjno – usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej obejmują tereny produkcyjno – usługowe, w obrębie których dopuszcza się zarówno działalność produkcyjną , przy utrzymaniu uciążliwości zakładu wyłącznie w granicach własnego terenu, jak też działalność handlową, hurtową i detaliczną oraz inną działalność usługową.

Dodatkowo teren dawnej Rafinerii (w tym obecna Limanowska strefa Aktywności Gospodarczej) leży w strefie ochrony konserwatorskiej – z uwagi na zabytkowy charakter pozostałości tego rodzaju budownictwa przemysłowego w rejonie limanowskim istnieje konieczność uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej na tym terenie na etapie remontów i przebudowy istniejących obiektów i urządzeń, a także zamiaru realizacji nowych obiektów z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona  jako działka ewidencyjna nr 380/62
o pow. 0,2255 ha, objętej księgą wieczystą  NS1L/00041721/6,
Minimalna cena za 1m2 powierzchni użytkowej gruntu ustalona została na kwotę 1,00 zł netto miesięcznie plus należny podatek VAT, który obecnie wynosi 23% .

 

 

 

 

Uwaga:

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  18.09.2019r. do 09.10.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu.. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content