WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Informacja Powiatowego rzecznika konsumenta

Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr 206/19

                                                                                                                                                                                        Zarządu Powiatu Limanowskiego

                                                                                                                                                                                                      z dnia 7 sierpnia 2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

123456
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 380/62
o powierzchni 0,2255 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 3, Miasto Limanowa, objętej księgą wieczystą KW Nr NS1L/00041721/6.

 

Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie
z przeznaczeniem
w planie zagospodarowania przestrzennego.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka ewidencyjna nr 380/62 położona jest w strefie oznaczonej symbolem planu P/U3 obejmującym przyjęte przez Starostwo Powiatowe w Limanowej tereny po dawnej rafinerii nafty w Sowlinach, na których została ustalona Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej, w obrębie której obowiązują ustalenia jak dla terenów o symbolu P/U oraz ustalenia dla terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej kz.

P/U – tereny działalności produkcyjno – usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej obejmują tereny produkcyjno – usługowe, w obrębie których dopuszcza się zarówno działalność produkcyjną , przy utrzymaniu uciążliwości zakładu wyłącznie w granicach własnego terenu, jak też działalność handlową, hurtową i detaliczną oraz inną działalność usługową.

Dodatkowo teren dawnej Rafinerii (w tym obecna Limanowska strefa Aktywności Gospodarczej) leży w strefie ochrony konserwatorskiej – z uwagi na zabytkowy charakter pozostałości tego rodzaju budownictwa przemysłowego w rejonie limanowskim istnieje konieczność uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej na tym terenie na etapie remontów i przebudowy istniejących obiektów i urządzeń, a także zamiaru realizacji nowych obiektów z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 380/62
o pow. 0,2255 ha, objętej księgą wieczystą  NS1L/00041721/6,
Cena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 380/62 wynosi
200 000,00 zł netto plus należny podatek VAT 23%.

 

 

 

 

Uwaga: Do ceny sprzedaży netto doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  8.08.2019 r. do dnia 29.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu.. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 19 września 2019 r.

image_pdfimage_print

Udostępnij