WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

123456
Nieruchomość zabudowana położona w Limanowej, obręb 7 przy ul. Z. Augusta stanowiąca działkę nr 51/11 o powierzchni 1,2366 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 54458 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie
z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka nr 51/11 położona w obr. 7 leży w terenach działalności produkcyjno- usługowej oraz obsługi technicznej
i gospodarczej na których nie dopuszcza się usług handlu za wyjątkiem możliwości wybudowania lub wydzielenia w budynku produkcyjnym pomieszczenia sklepowego związanego wyłącznie z wyrobami danego zakładu produkcyjnego w tym także częściowo położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, częściowo w terenach zadrzewionych oraz
w niewielkiej części w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwerów.
Nieruchomość zabudowana budynkiem krytej pływalni,
w którym wyodrębnione zostało pomieszczenie  znajdujące się
w przyziemiu o łącznej powierzchni użytkowej 30,50 m2.
Minimalna cena za 1 m2 powierzchni użytkowej ustalona została na kwotę 16 zł (netto).

 

Płatnikiem podatku od nieruchomości jest najemca

Uwaga!

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content